Naše terapeutické přístupy

Vojtova metoda

Využívá se u dětí i dospělých. Prostřednictvím terapie Vojtovou metodou - tzv. reflexní lokomocí, je možné vracet (směřovat) do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhru protilehlých svalových skupin. Využívá k tomu vrozeného pohybového programu CNS, který je při poruše funkce blokován. Aktivace se provádí v modelech reflexní otáčení a reflexní plazení, drážděním spoušťových zón. Oslovuje svalové skupiny a jejich řazení tak, aby nedocházelo k sekundárním změnám a nabízí CNS nové, kineziologicky správné pohybové uspořádání. Jedinečná je v tom, že se s léčbou pohybového systému (při včasné diagnostice) může začít již v novorozeneckém období.

naše postupy
Posturální motorika a provokovaná lokomoce dle J.Čápové

Jedná se o terapeutický koncept, který se opírá o poznatky z vývojové ontogeneze jako Vojtova metoda. Důležitou součástí je časná diagnostika vývojových a funkčních poruch. Terapie je vhodná pro děti i dospělé nejen s neurologickým onemocněním (př. DMO, stavy po míšních lézích, mozkových příhodách), ale i u mnoha jiných diagnóz, jako jsou např. funkční poruchy a bolestivé syndromy ramen a páteře.

Terapie funkčních poruch dle Lewita, měkké techniky a mobilizace

Diagnostika a terapie pohybového systému s využitím měkkých technik, mobilizace a postizometrické relaxace. Pomocí těchto manuálních technik dochází k uvolnění reflexních změn v kůži a podkoží, k ovlivnění reflexních změn ve svalech a k mobilizaci kloubů.

Přístup Clary Lewitové (fyzioterapie funkce)

Při terapii se využívá jemná technika doteků, kterými se upravuje napětí, stabilizují se klouby končetin i páteře. Pracujeme s chodidly a s vnímáním dotyků. Učíme pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo úplně vyléčil své obtíže.

Metoda McKenzie

Terapie vychází z aktivních pohybů, které centralizují nebo odstraňují bolest a upravují funkci pohybu. Tato metoda klade zásadní důraz na aktivní přístup pacienta. Učí ho, jak si odstranit bolestivé obtíže samostatně a jak jim do budoucna předcházet.

Koncept manželů Bobathových

Klade důraz na osobní pohybové potřeby klienta. Využívá se při poškození centrálního nervového systému – např. cévní mozkové příhody, DMO, traumata hlavy aj. Základním znakem Bobath konceptu je práce v týmu. Ve středu týmu vždy stojí klient a jeho rodina. Všichni ostatní terapeuti (logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut aj.) musí na problémy klienta pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.

Kabathova technika

Metoda využívá signálů z našeho těla k usnadnění funkce svalů a nervů, které jsou důsledkem poškození v útlumu. Technika používá pohyby, které vycházejí z přirozených pohybů zdravého člověka. Jsou to pohyby prostorové, při kterých pracují velké svalové skupiny končetin a trupu v několika rovinách. Využívá se při poškození centrálního i periferního nervového systému (např. stavy po cévní mozkové příhodě, periferní parézy, po úrazech).

Metodika Ludmily Mojžíšové

Zahrnuje sadu cviků a mobilizací k ovlivnění funkčních poruch v oblasti žeber, pánve, páteře, především se zaměřením na poruchy související s bolestivostí kostrče. Využíváme ji u bolestí zad, při skoliózách aj.

Škola zad

Škola zad je terapeutický program, který má za cíl odstranit pohybové chyby, jichž se lidé dopouštějí při běžných činnostech. Učíme správné držení těla ve stoji, sedu a chůzi, jak správně zvedat břemena, jak zacházet se svým tělem při práci v kanceláři, při běžné domácí i fyzicky náročné práci.

Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace je komplexní metoda zabývající se funkčními poruchami hybnosti vzniklými na podkladě útlumu motorického systému (stavy po úrazech, nestabilní koleno, kotník, chronické bolesti zad). Technika obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých polohách. Klade se důraz na facilitaci pohybu z chodidla „ malá noha“ Využívá se labilních pomůcek (např. kulová, válcová úseč, balanční sandály). Touto terapií zlepšujeme kvalitu vnímání a nastavení vlastního těla.

Terapie dle Schrothové

Využívá se především k léčbě skolióz, je založena na prostorovém derotačním cvičení a vypodložení jednotlivých částí těla, které nám umožní správné zapojení svalů, čímž dochází ke korekci patologického zakřivení páteře.

Klappovo lezení

Využívá kvadrupedální lokomoci (tj. lezení po čtyřech) k prevenci a léčbě poruch pohybového systému u dětí i dospělých (např. skoliózy, hyperkyfózy, vadné držení těla). Důležitou součástí tohoto konceptu jsou přípravné techniky (centrace ramenního, kyčelního kloubu) vycházejících z BPP (bazální programy a podprogramy), které se opírají o poznatky z vývojové ontogeneze.

Spiraldynamik koncep

Je trojrozměrný pohybový koncept, který před více než dvaceti lety vynalezli bazilejský lékař Christian Larsen a francouzská fyzioterapeutka Yolande Deswarte. Využívá poznatků z anatomie, fyzikálních zákonů a vývoje lidského pohybového aparátu v průběhu evoluce, vede k správnému trojrozměrnému, dynamickému a systematickému pohybu. Je to návod k použití pro vlastní tělo – pro terapii, trénink a denní činnosti.

Terapie lymfatických tkání

Jemná masáž zaměřená na rozpohybování lymfy, která se používá např. k léčení po zlomeninách, po odstranění prsu, při lymfatických otocích i pro kosmetické účely.

Posturální terapie dle MUDr. E.Raševa

Diagnostický a terapeutický koncept, jehož cílem je vypracování dobré funkční stabilizace a koordinace pohybového systému, pomocí neuroortopedických pomůcek POSTUROMED a PROPRIOMED. Tím se pohyb stává ekonomickým a bezbolestným.

Terapeutické přístupy dle Dr.P. Švejcara

Dýchání v kontextu centrované postury, Aplikovaná kineziologie, Posturální korekce – cvičení na rehabilitačních míčích. Jsou to terapeutické přístupy zabývající se diagnostikou a terapií poruch hybného systému. Hlavní důraz je kladen na aktivní centraci kloubu jako základní podmínku pro kvalitní pohyb. Centračně - stabilizační funkce je zde interpretována z pohledu vývojové kineziologie jako základní vrozený automatismus. Jejich pochopením se nám otevírá široká oblast pro terapii posturálních poruch v jejich počátečních stádiích a prostor pro prevenci. Znalost tohoto principu se uplatní například v hipoterapii, při cvičení na míčích, úsečích, trampolíně, technikách hlazení, míčkování, některých masážích apod.

Míčková facilitace dle Z. Jebavé

Facilitační a relaxační metoda léčby pomocí míčků, která se využívá jako podpůrná léčba u brochniálního astmatu, dlouhotrvajících zánětů průdušek, obličejových dutin, u dětských skolióz i vadného držení těla. Dále se využívá k mobilizaci kloubů a uvolnění bolestivých svalů po úrazech a chronickém přetěžování.

SM systém dle MUDr. Smíška

Systém cviků, které dynamicky stabilizují a regenerují páteř pomocí tahu pružných lan. Dochází k vytvoření svalového korzetu, protažení zkrácených svalů, k ;mobilizaci páteře a hrudníku, nácviku stoje a chůze, stimulace klenby nožní. Je to komplexní cvičení vhodné pro terapii na doma, které není náročné na prostor a čas.

MTC kinesio - tejping

Tejpování provádíme dle konceptu MTC, který vychází z japonské metody kinesio tape Dr. Kenso Kase. Pomocí tejpovací pásky, která se lepí na tělo, se zvyšuje látková výměna, podporuje hojení, tlumí bolest, koriguje špatné postavení v kloubu. Tejpy jsou barevné i tělové, nealergenní, mají váhu lidské kůže a jsou velmi dobře snášeny. V terapii ošetřujeme pomocí tejpu akutní i chronické bolesti zad, přetížené, pohmožděné svaly a šlachy, jizvy, hematomy, distorze kotníků, nestabilitu kolen, bolavá třísla, artrózy, vbočený palec, podélně i příčně plochou nohu, karpální tunely, úponové bolesti, tenisový loket. U dětí se nejčastěji využívá korekční tejpování (pes equinovarus, pes calcaneovalgus , plochá noha atd.), tonizační tejpování (u vadných držení těla, oslabené břišní svaly atd.) tejpování pupeční kýly, dětské koliky. Tato metoda je vhodná i pro kojence.

Počítačová analýza stoje a chůze

Centrum komplexní rehabilitace je jedním z mála fyzioterapeutických zařízení v Kolíně a okolí, kde je velký důraz kladen právě na obor podiatrie (PODIATRIE se zabývá diagnostikou a léčbou obtíží nohou). Naší předností je nabídka moderních metod diagnostiky a léčby bolesti nohou pomocí počítačové analýzy stoje a chůze zařízením Teskan. Vyšetření je vhodné zejména u deformit nohou, při bolestech plosky nohy, nosných kloubů kotníků, kolen, kyčlí ale i zad. V úzké návaznosti na moderní diagnostiku nabízíme současně i individuální programy a instruktážní cvičení doplněné o protetické zajištění ortopedickými vložkami Superfeet a jejich individuální úpravou.
<< zpět